REACH blir allt viktigare för agenter

Reach berör alla som yrkesmässigt tillverkar, importerar, säljer, köper, distribuerar eller använder kemikalier. Med kemikalier menas kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen och Reach omfattar även ett stort antal ämnen som förekommer i naturen. Det räcker med att det ingår kemikalier i din vara för att du skall kunna hållas ansvarig. Ditt ansvar innebär att du har skyldighet att rapportera om varan innehåller mer än 0,1 % av ett eller flera av de listade ämnena.

Alla ämnen som är tillverkade inom EU eller importerade till EU skall vara registrerade hos EU:s centrala kemikaliemyndighet (ECHA). Detta gäller även alla kemikalier som används i varor. Kraven i Reach är omfattande och har betydelse även för alla som verkar eller importerar varor. Varutillverkare har informationsplikt till konsumenter. Företaget har därmed ett ansvar att vidarebefordra ämnesinformation till sina kunder så att de kan uppfylla sin informationsplikt om eventuell förekomst av farliga ämnen i de interiörer etc som de säljer till privat eller professionell slutkund.

Om du och ditt företag skulle bli granskade under ett av de nedslag som nu kommer att intensifieras är det viktigt att du kan visa på att du aktivt verkat för att ta reda på innehållet i dina varor. Att vara oaktsam och komma med ett »jag visste inte« kommer att vara straffbart.

Enligt Reach är alla som yrkesmässigt använder kemikalier (som ämnen, beredningar eller i varor) så kallad nedströmsanvändare. Varje nedströmsanvändare skall göra en kemikaliesäkerhetsbedömning av de ämnen som används. För vissa nedströmsanvändare tillkommer ytterligare krav.

Agenturföretagen rekommendation är att du skaffar en bild över ditt företags roll enligt Reach. Vid upptagandet av en ny agentur rekommenderar vi att bifoga en blankett där huvudmannen får specificera innehållet i varan. För de agenturer du redan har bör du skicka information om Reach till din huvudman.

Skicka ett mail till mail@agenturforetagen.se så skickar vi en engelsk sammanfattning av vad Reach innebär till dig att vidarebefordra till din huvudman.

Reach-förordningen står över direktiv och gäller i alla EU-länder samtidigt.

Reach innebär att …

  • Ämnen skall registreras (nya och s k infasningsämnen).
  • Vissa farliga ämnen får användas enligt tillstånd.
  • Användningen av vissa farliga ämnen skall anmälas.
  • Oacceptabelt farliga ämnen helt kan förbjudas.

På www.kemi.se finns hela registret över listade kemikalier.
Besök även http://echa.europa.eu för mer information.