Kom igång med CSR

Idag är begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, mer aktuellt än någonsin och inom Agenturföretagen arbetar vi aktivt med CSR-frågor. Bland annat pågår just nu en process med att ta fram en uppförandekod för skobranschen.

Ett företags långsiktiga värde byggs av miljö, struktur, medarbetare, kunder och samhälle. För att få en hållbar utveckling måste man hitta en balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska parametrar.

–       Ekonomiska faktorer är investeringar, skatter, löner, bonussystem och andra förmåner.

–       Sociala parametrar att ta hänsyn till är medbestämmande, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnarbete.

–       Miljömässiga förhållanden att beakta är utsläpp, klimatpåverkan, kemikaliehantering, avfall, energi, transporter, samt genetisk mångfald. Enligt rön är företag som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor 12 % lönsammare än andra.

Det finns flera olika anledningar till varför det är viktigt med CSR. En av dom är att riskminimera; att skydda varumärket och ”hålla massmedia borta”. Ytterligare en är att man kan bidra till leverantörsutvecklingen, dvs förbättra kvalitén, effektiviteten och kommunikationen.  Arbete med CSR bidrar till att skapa en ideologisk övertygelse; man kan sälja etiskt och miljömässigt riktiga produkter och man får stolta och engagerade medarbetare. Varumärket byggs och stärks och därigenom vinns marknadsandelar och kostnaderna minskar. Man ska inte heller glömma bort att det kan locka framtida arbetskraft.

Ett bra sätt att komma igång med CSR är att sätta upp en uppförandekod. En uppförandekod är riktlinjer för hur en organisation eller ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett socialt, etiskt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Riktlinjerna kan gälla hur underleverantörer ska bedriva sin produktion. Den typen av regler är vanliga bland företag som inte själva har några fabriker och därmed ingen direkt insyn på produktionen. En uppförandekod grundar sig ofta på olika internationella avtal

Exempel på vad en uppförandekod kan innehålla är: barnarbete och korruption är förbjudet, antal arbetstimmar är inte orimligt många, minimilöner betalas, tvångsarbete förekommer inte, arbetsförhållanden är drägliga, diskriminering är förbjudet.

EU har tagit fram ett nytt miljökrav som går under benämningen REACH. REACH står för ”Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”. I svensk rätt kallas den för EG-förordningen om kemikalieregistrering. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Ett ämne är farligt om det kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall genom sina egenskaper eller genom det sätt det hanteras eller förekommer på arbetsplatsen.

Ser man specifikt till skor finns det fler farliga ämnen som kan förekomma i skor; krom används vid garvning av hudar och en specifik typ av krom kan vara extremt giftig, arsenik är ett mycket starkt gift som används vid konservering av läder, bly används som tillsats i färger och kan ansamlas i kroppen, kadmium kan lagras i kroppen och används bland annat som pigment i färg, slutligen finns det perfluorerande ämnen som utnyttjas för att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och farligt för vattenorganismer.

Det går att miljömärka skor men för att få märkas genomgår skorna hårdhänta laboratorietester: ovanlädret måste hålla ihop ordentligt med sulan, skorna ska stå mot påfrestningar som att böjas och nötas på olika sätt. Miljökraven gäller också kontroll på vad alla delar innehåller, skinnet ska vara vegetabiliskt garvat och fritt från krom.

Att arbeta med CSR kommer att bli allt mer betydelsefullt i framtiden och det är viktigt att komma igång redan idag.