Juridik: Rätt till provision på ordrar


En fråga som Glenn Svarts och Anna-Karin Abdon ofta svarar på är om en agent har rätt till provision på alla order som huvudmannen bekräftat. En del huvudmän hävdar att agenten endast har rätt till provision avseende bekräftade order som levererats. Denna fråga resulterar ibland i dispyter mellan huvudmän och agenter och här reder vi ut vad som egentligen gäller.

Svar: Denna frågeställning regleras i lag om handelsagentur. Av § 12 i lag om handelsagentur framgår följande:

»Agentens rätt till provision bortfaller om det visas att avtalet mellan huvudmannen och tredje man inte har fullföljts och att detta inte beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida. Om tredje man har underlåtit att fullfölja avtalet på grund av att huvudmannen utan agentens samtycke har beviljat honom anstånd med att göra det eller kommit överens med honom om återgång av avtal, påverkar detta inte agentens rätt till provision.

Fullföljer tredje man avtalet endast delvis, har agenten rätt till provision på den del som svarar mot vad som har fullföljts, om inte annat följer av första eller andra stycket. Bortfaller agentens krav på provision till följd av bestämmelserna i första–tredje stycket, skall han betala tillbaka det som betalats för mycket. Agenten är inte bunden av avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för honom än bestämmelserna i första–tredje stycket.«

Först och främst kan sägas att agenten bär den så kallade uppfyllelserisken. Det innebär att agenten inte får ut sin provision om kunden inte betalar. Från denna princip finns vissa undantag.

Det första undantaget är att bristande fullgörande från kundens sida beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida. Exempelvis kan nämnas att huvudmannen inte levererar vad denne åtagit sig att göra eller levererar en undermålig vara som kunden reklamerar. Orsaken till att kunden inte betalar beror i så fall på huvudmannen.

Enligt § 12 i lag om handelsagentur gäller detsamma om det bristande fullgörandet är att hänföra till något förhållande på huvudmannens sida. Exempelvis kan nämnas att om varan förstörs och därmed inte kommer fram till kunden under den tid huvudmannen bär risken för varan. Om det således beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida att kunden inte betalar, har agenten således rätt till full provision på sådana order.

Av bestämmelsens utformning framgår att bevisbördan såväl för att avtalet inte fullföljts som vad detta beror på åvilar huvudmannen. Det är således huvudmannen som ska visa att det inte beror på denne eller något förhållande på dennes sida, till exempel att en vara inte levererats.

Andra stycket i bestämmelsen ovan behandlar den situation att huvudmannen genom en överenskommelse med tredje man förorsakat att denne inte fullgjort sin skyldighet. Det ena fallet är att huvudmannen har beviljat kunden anstånd och det andra fallet att denne kommit överens med kunden om återgång av avtalet. Om huvudmannen vidtagit dessa åtgärder utan samtycke med agenten, inverkar detta inte på agentens rätt till provision. Agenten har således rätt till provision i sådana fall.

I tredje stycket anges att agenten har rätt till provision på den del som svarar mot vad kunden har betalat, om inte annat följer av första eller andra stycket i bestämmelsen.

Om kunden inte betalar på grund av att kunden går i konkurs, inställer betalningarna eller dylikt och huvudmannen inte får betalt för sin vara, har agenten inte rätt till provision på en sådan försäljning. Huvudmannen får ju inte betalt och det beror inte på huvudmannen utan på kunden, och då får heller inte agenten någon provision på en sådan försäljning.

Av sista stycket i bestämmelsen framgår att avtalsvillkor mellan en huvudman och en agent som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna i första till tredje stycket är denne inte bunden av. Bestämmelsen är således tvingande till agentens fördel.

Även om det således i ett skriftligt avtal mellan huvudmannen och agenten framgår att agenten endast har rätt till provision på bekräftade och levererade order, har agenten i princip rätt till provision på sådana order som är bekräftade men inte levererade. En förutsättning för detta är dock att den underlåtna leveransen beror på omständigheter som är att hänföra till huvudmannen eller något förhållande på dennes sida.