Historiskt beslut: ICC får observatörsstatus i FN:s generalförsamling

För första gången i FN:s 71-åriga historia får näringslivet ta formell plats i FN:s generalförsamling. Detta genom antagandet av en resolution som beviljar världens största näringslivsorganisation, Internationella Handelskammaren (ICC), observatörsstatus.

FN:s beslut är historiskt och ett tydligt erkännande av näringslivets viktiga bidrag till och roll i arbetet för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter samt ekonomisk, social och hållbar utveckling. Beslutet utgör också en viktig symbol för det ökande samarbete mellan FN och näringslivet i globala styrningsfrågor och framförallt för främjandet och implementeringen av FN:s Agenda 2030.

Jan Eliasson, vice generalsekreterare FN:
”FN:s generalförsamlings beslut att ge ICC observatörsstatus kommer vid en tidpunkt då engagemang från alla aktörer är avgörande för att möta de ambitiösa mål som FN:s medlemsstater enats om genom 2030 agendan för hållbar utveckling.”

Beslutet att bevilja ICC observatörsstatus i FN:s generalförsamling har antagits av 193 medlemmar under pågående 71:a session i New York. Listan över medlemmar med observatörsstatus är begränsad och innehåller främst mellanstatliga organisationer. Detta är första gången en näringslivsorganisation har blivit beviljad observatörsstatus i FN:s generalförsamling. Observatörsstatus innebär möjlighet att tala på generalförsamlingens sammanträden, delta i vissa omröstningar och därigenom visa stöd för generalförsamlingens resolutioner. Att ICC nu beviljats observatörsstatus innebär att näringslivet formellt kan göra sin röst hörd inom FN.

Sunil Bharti Mittal, ordförande ICC, grundare och ordförande Bharti Enterprises (Airtel):
”Det här är ett viktigt erkännande av den roll näringslivet har att spela för att bidra till en fredligare värld. Det finns bara ett sätt att framgångsrikt möta de många utmaningar samhället står inför idag, från klimatförändringar till massmigration, regeringar och civilsamhället måste arbeta med den privata sektorn.”

Resolutionen om att bevilja ICC observatörsstatus lämnades in av Frankrike (ICC:s värdland) och fick stöd från 22 andra medlemsstater i FN:s sjätte utskott. Idag arbetar ICC redan med flera FN-specialiserade organ och organisationer runt om i världen. Genom att kanalisera och tillhandahålla näringslivets synpunkter och bidra med expertis på områden som kommersiella standarder och
inom klimatfrågor har ICC genom åren etablerat sig som näringslivets röst i flera globala förhandlingar.

John Danilovich, generalsekreterare ICC:
”Det är en stor ära för Internationella Handelskammaren (ICC) att bli beviljad observatörsstatus i FN:s generalförsamling. ICC har en lång tradition av nära samarbete med FN och dagens beslut speglar våra outtröttliga insatser för att stärka relationerna mellan FN och den privata sektorn.”

Avgörande för generalförsamlingens beslut om beviljande av observatörsstatus var ICC:s officiella roll som representant för det globala näringslivet i de förhandlingar som slutligen resulterade i etablerandet av FN:s 2030 Agenda.

Ambassadör Kajsa B Olofsgård, chefsförhandlare och ansvarig för Sveriges arbete
med de internationella aspekterna av 2030-agendan: ”Näringslivet är en viktig partner i arbetet för att målen i Agenda 2030 och Agendan för utvecklingsfinansiering från Addis Abeba ska nås. Det är därför rimligt att näringslivet uppmärksammas genom att ges en observatörsstatus i FN. Med arbetets internationella karaktär och med ICCs hittillsvarande engagemang, så är det också naturligt att ICC får denna officiella näringslivsroll.”

Dagens beslut i FN:s generalförsamling att bevilja ICC permanent observatörstatus träder i kraft den första januari 2017.

 

Pressmeddelande från ICC Sweden. Agenturföretagen / Trade Partners Sweden’s VD Helena Waker sitter i styrelsen för ICC Sweden.