Juridiken kring mässor för agenter

Inom ett flertal branscher är deltagande på mässor en viktig del för marknadsföringen och försäljningen av ett företags varor. För att undvika att det uppstår diskussioner mellan en agent och en huvudman om vad som ska gälla i samband med mässor bör man komma överens om detta redan i samband med att ett agentavtal träffas.

 

Inför att ett nytt avtal ska träffas

Om du som agent bedömer att det är viktigt för det varumärke som du ska representera att ställa ut på mässor bör det regleras i agentavtalet att huvudmannen är skyldig att ställa ut på mässor och också stå för kostnaden för mässorna. Det finns också möjlighet att avtala om att du ska få rätt till ersättning för resa och boende i samband med mässorna.

 

Avtal som reglerar frågan om mässor saknas

Om du inte har något avtal med din huvudman som reglerar punkterna ovan får ni försöka komma överens under avtalstiden. Många gånger vill huvudmän gärna ställa ut på mässor för att de också anser att de är bra för varumärket och det brukar då inte bli ett problem att komma överens. Om en huvudman däremot ställer sig negativ till att delta på en mässa kan du som agent inte kräva att deltagande ska ske, i vart fall inte på huvudmannens bekostnad.

 

Egen monter

En agent som representerar flera varumärken vill ibland hellre ha en egen monter där samtliga varumärkena kan finnas representerade. Om agenten önskar ersättning för kostnaderna för montern måste agenten avtala om detta med respektive huvudman. Om agenten exempelvis företräder fyra varumärken, brukar en vanlig överenskommelse med huvudmannen då vara att huvudmannen står för en fjärdedel av mässkostnaden.

 

Frågor från agenter

Nedan följer ett urval av frågor som vi brukar få från agenter gällande mässor.

 Jag och min huvudman har inte avtalat om att jag ska delta på mässor. Har huvudmannen ändå rätt att kräva att jag ska delta?

En agent är enligt lag om handelsagentur skyldig att tillvarata huvudmannens intressen, göra skäliga ansträngningar för att inhämta anbud och följa skäliga anvisningar från huvudmannen. Mycket talar för att det följer av dessa regleringar att du som agent är skyldig att delta på mässor om huvudmannen vill att du ska göra det.

Min huvudman har bestämt sig för att inte längre ställa ut på mässor. Kan jag som agent kräva att huvudmannen ska fortsätta att ställa ut?

Om ni har ett skriftligt avtal där det står att huvudmannen ska ställa ut på mässor och stå för kostnaderna gäller detta. En huvudman har inte rätt att ensidigt bestämma att ert avtal ska ändras. Om ni inte har något avtal så får man titta på den praxis som har utvecklats mellan er och hur betydelsefullt det är för din omsättning att ni fortsätter närvara på mässorna. Om huvudmannen har ställt ut under ett flertal år är det möjligt att argumentera för att denna praxis har blivit ett avtalsvillkor er emellan och att huvudmannen därför är skyldig att fortsätta ställa ut. Denna fråga är svår att lämna ett generellt svar på utan måste avgöras från fall till fall beroende på omständigheterna.

Jag har blivit uppsagd och har begärt att min huvudman ska betala ett avgångsvederlag till mig. Vi håller nu på att diskutera om jag har tillfört några nya kunder. Räknas sådana kunder som tillkommer under en mässa som nya kunder tillförda av mig som agent?

För att en agent ska vara berättigad till avgångsvederlag när ett agentavtal upphör krävs bl.a. att agenten har tillfört nya kunder eller att agenten har väsentligt ökat handeln med befintliga kunder. Ibland uppstår det tvist med en huvudman om vilka kunder som ska räknas som nya kunder tillförda av agenten. För att kunden ska anses tillförd av agenten måste agenten ha spelat en aktiv roll i samband med att den nya kunden tillförts, men det räcker med en mindre grad av medverkan. Agenten behöver således endast ha bidragit till att en ny kund kommit till. För att kunna avgöra om agenten uppfyller kraven får man titta på hur det har gått till när respektive kund har tillkommit, exempelvis om agenten har haft kontakter med kunden innan mässan – bjudit in kunden eller bokat in ett möte på mässan, om agenten är den som förevisar varorna för kunden på mässan och om agenten deltar i förhandlingarna med kunden eller i orderupptagningen.