Uppsägningstid i agent- och distributörsavtal

Frågan om uppsägningstid i agentavtal är tydligt reglerad i lag om handelsagentur. Vissa av lagens bestämmelser är av sådan karaktär att de inte går att avtala bort, d.v.s. de gäller även om agenten och huvudmannen har avtalat om mindre fördelaktiga villkor. Den stora skillnaden mellan agent- och distributörsavtal är att det saknas lagreglering avseende distributörsavtal. I distributörsrelationer blir det i första hand avgörande vad distributören och leverantören har avtalat vad gäller uppsägningstid. Om det inte finns något avtal om uppsägningstid, har distributören enligt rättspraxis rätt till skälig uppsägningstid. Vad som menas med skälig uppsägningstid besvaras i en av frågorna som följer nedan.

Vanliga frågor från medlemmar
Jag får ofta frågor från Agenturföretagens medlemmar kring uppsägningstid. Nedan följer exempel på några av de vanligaste frågorna från medlemmarna.

Jag är agent för en huvudman sedan mer än sju år tillbaka. Vi har inte något skriftligt avtal. Om jag eller min huvudman vill säga upp avtalet, vilken uppsägningstid gäller då?

Eftersom du och din huvudman inte har kommit överens om att agentavtalet ska upphöra vid någon särskild tid är ert avtal ett så kallat tillsvidareavtal, d.v.s. ett avtal som löper tillsvidare fram till dess att avtalet sägs upp. Enligt 24 § lag om handelsagentur gäller för tillsvidareavtal att en har agent rätt till en månads uppsägningstid per påbörjat avtalsår till dess att uppsägningstiden uppgår till sex månader. Eftersom ert avtal har varat i mer än fem år innebär detta att avtalet ska sägas upp med den maximala uppsägningstiden om sex månader. Uppsägningstiden ska räkans från utgången av den månad då uppsägningen skedde. Om avtalet exempelvis sägs upp den 10 mars, räknas uppsägningstiden om sex månader från den 31 mars. Det kan vara bra att känna till att under vissa förutsättningar, exempelvis om du eller huvudmannen begår ett väsentligt avtalsbrott, kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.

Jag är agent för en huvudman sedan mer än fem år tillbaka. Vi har ett skriftligt avtal som löper tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. Gäller denna uppsägningstid eller kan jag vara berättigad till längre uppsägningstid?

Enligt 24 § lag om handelsagentur gäller att en agent och en huvudman i förväg inte kan avtala om en kortare avtalstid än en månads uppsägningstid per påbörjat avtalsår, maximalt sex månader. Detta betyder att huvudmannen inte har rätt att tillämpa den uppsägningstid som framgår av ert avtal utan att huvudmannen är skyldig att ge dig den uppsägningstid som du är berättigad till enligt lag, d.v.s. sex månaders uppsägningstid eftersom ert avtal har varat i mer än fem år. Om du själv däremot önskar säga upp avtalet så har du rätt att säga upp avtalet med enbart tre månader. Enligt 24 § lag om handelsagentur får en agent och en huvudman avtala om att en agent har rätt att säga upp ett avtal med minst tre månader även om avtalet har varat i tre år eller mer.Vad jag har redogjort för ovan gäller om svensk lag är tillämplig på ditt avtal. Om det inte står något i ditt avtal om vilket lands lag som ska gälla på avtalet så är det svensk lag som gäller, i vart fall så länge agentavtalet är träffat med en huvudman inom EU. Om det däremot står i ditt avtal att ett annat lands lag ska gälla så är det den lagen som gäller. Även om alla EU-länder har liknande lagstiftning, kan uppsägningstiderna skilja sig åt och vara kortare än i Sverige.

Jag är agent och min huvudman har sagt upp mig med en månads uppsägningstid trots att jag borde ha fått sex månaders uppsägningstid enligt lag. Vad ska jag göra? Vad har jag för rättigheter?

Om din huvudman har sagt upp dig med för kort uppsägningstid har huvudmannen agerat i strid mot lag om handelsagentur. Enligt 34 § lag om handelsagentur är en huvudman som bryter mot lagen skyldig att ersätta agenten för den skada som agenten lider. Detta innebär att du har möjlighet att begära skadestånd från din huvudman för den skada som du lider av att huvudmannen inte iakttagit lagstadgad uppsägningstid. Skadeståndet ska motsvara den provision som du går miste om minus inbesparade kostnader, d.v.s. sådana kostnader som du slipper på grund av att du inte behöver utföra något arbete för huvudmannen, exempelvis reskostnader. Om du vill framställa ett skadeståndskrav så är du skyldig att meddela huvudmannen detta snarast för att du i lagens mening inte ska gå miste om din rätt till skadestånd. Lämpligen bör du meddela huvudmannen inom några dagar efter att du har fått uppsägningen att du har ett krav på skadestånd.

Vi är distributörer för en leverantör sedan mer än tio år tillbaka. Vi har inte något skriftligt avtal. Om leverantören vill säga upp vårt avtal, vilken uppsägningstid gäller då?

Det finns inte någon lag som reglerar vilken uppsägningstid som ska gälla er emellan. Däremot så finns det ett rättsfall från Högsta domstolen om uppsägningstid i distributörsförhållanden där parterna inte hade avtalat vilken uppsägningstid som skulle gälla. Vid bestämmande av hur lång uppsägningstid som gäller i ert fall så får man hämta ledning från detta rättsfall. Målet i Högsta domstolen gällde ett distributörsavtal som hade varat i sju år. Högsta domstolen kom fram till att en distributör är berättigad till skälig uppsägningstid. Högsta domstolen förklarade att man för att bestämma vad som utgör skälig uppsägningstid bör beakta bl.a. följande a) den tid kontraktsförhållandet varat, b) gjorda rimliga investeringar, c) den tid det tar att finna ett rimligt alternativ och d) handelsbruk. Högsta domstolen konstaterade att distributören sålde andra varor än leverantörens, men att bortfallet av leverantörens varor ändå medfört ett visst avbräck. Samtidigt hade leverantören också haft viss nytta av den marknadsbearbetning som distributören hade utfört under avtalstiden. Baserat på dessa omständigheter fann Högsta domstolen att tre månaders uppsägningstid var en skälig uppsägningstid. För att avgöra vilken uppsägningstid som skulle vara skälig i ert fall hade jag behövt få mer information om ert avtalsförhållande, exempelvis hur viktig just den här leverantörens varor är för ert företag, vilka investeringar ni har gjort och vilka möjligheter ni skulle ha att hitta en ny leverantör. Med hänsyn till att ni har varit distributörer under mer än tio år bör er uppsägningstid i vart fall uppgå till mellan 3 och 6 månader.

 

För ytterligare information eller frågor kring uppsägningstid är du varmt välkommen att kontakta mig. Du når mig på anna-karin.abdon@abdonlaw.se eller 0733-34 47 47.

Anna-Karin Abdon
www.abdonlaw.se