10 goda råd vid riskbedömningar – UC

Med hjälp av statistiska analyser av informationen i vår databas har vi på UC funnit att ett företags ekonomiska beteendemönster kan användas för att med mycket god precision bedöma dess framtida risk att hamna på obestånd. Här får du 10 råd efter signaler som du ska vara uppmärksam på vid nya samarbeten!

Se medlemsförmånen i pdf-format här!

Råd 1:
Var försiktig med företag som har betalningsanmärkningar.
I våra undersökningar framgår entydigt att förekomsten av betalningsanmärkningar och ansökningar om betalningsföreläggande är den starkaste varningssignalen på att företag är på väg in i obestånd. Ett företag som erhållit betalningsanmärkningar uppvisar oförmåga att betala sina skulder eller ett beteende som gör att risken är stor att de ska få ytterligare betalningsanmärkningar.

Råd 2:
Var försiktig med företag som har skuldsaldo.
UC redovisar det aktuella skuldsaldot hos kronofogdemyndigheten. Företag med skuldsaldo har oreglerad skuld till fordringsägare. Tillsammans med informationen om betalningsanmärkningar ger det aktuella skuldsaldot en bra bild över företagets skulder som förfallit till betalning.

Råd 3:
Var försiktig med företag vars styrelse eller ledning har betalningsanmärkningar.
Våra undersökningar bekräftar en gammal god regel som säger att en slarvig företagsledare ofta har ett slarvigt företag. Betalningsanmärkningar på företagsledaren är ofta en av de tidigaste varningssignalerna på att ett företag är på väg in i obestånd.

Råd 4:
Var försiktig med företag vars styrelseledamöter tidigare varit engagerade i andra företag som hamnat på obestånd.
Företag vars styrelse består av ledamöter som tidigare varit eller fortfarande är engagerade i företag som är på obestånd löper större risk att ställa in betalningarna. Benägenheten att driva företag som ekonomiska vågspel tycks föras över från ett företag till ett annat. Orsaken kan till exempel vara att rädslan för konkurs försvinner i och med att företagaren redan genomlidit en eller flera sådana.

Råd 5:
Var försiktig med företag vars företagsinteckningar ökat det senaste året.
I ett inledande skede av sin verksamhet tar många företag ut företagsinteckningar för att erhålla nödvändiga krediter för att komma igång med verksamheten. Efter ett antal år återbetalas lånen och hypoteksbreven återgår i företagets ägo. Om företaget därefter behöver ta ut nya hypoteksbrev betyder det att de samlade skulderna som numera kräver säkerhet är summan av de gamla inteckningsbeloppen och de nya. Ökat uttag av företagsinteckningar det senaste året är därför en viktig varningssignal. De frågor du då bör ställa dig är: Varför godtar andra kreditgivare inte kreditgivning utan säkerhet? Räcker företagets kapital till att först betala dem och därefter mig?

Råd 6:
Var försiktig med företag vars styrelse har lågt taxerad inkomst.
Flertalet aktiebolag är små med få anställda och begränsad ägarkrets. I dessa företag är vanligtvis ägare och styrelse samma personer. När det går bra för företaget tar dessa ut överskottet i form av lön. En lågt taxerad inkomst indikerar således låg lönsamhet i bolaget. Ett företag med bristande lönsamhet får i det långa loppet betalningssvårigheter.

Råd 7:
Var försiktig med företag vars eget kapital sjunker.
När det egna kapitalet i ett aktiebolag är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste man i vissa fall göra en kontrollbalansräkning. Man brukar tala om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas eller att företaget har kapitalbrist. Om företagets ekonomiska ställning enligt kontrollbalansräkningen visar sig vara dålig, måste företaget likvideras. I annat fall kan den som företräder företaget drabbas av personligt och solidariskt betalningsansvar för de skulder företaget drar på sig.

Råd 8:
Var försiktig med företag som är yngre än tre år.
Det tar cirka tre år att etablera ett nystartat företag, arbeta upp en stabil kundkrets, bli känd hos leverantörer etc. Under etableringstiden är det lätt att dra på sig kostnader. Finns ingen fast kundkrets drabbas företaget ofta av likviditetsbrist och konkursen kan vara nära. Företag som har varit verksamma mindre än tre år är kraftigt överrepresenterade bland bolag som går i konkurs. Dessa bolag har som regel inte hunnit offentliggöra något bokslut och är de yngre än ett år har de inte blivit nämnvärt belastade med domar i betalningsmål. Detta beror på långa handläggningstider både innan ärendena når kronofogdemyndigheten och hos kronofogden. Företagen hinner helt enkelt inte bli belastade. Detta kan ge en försåtligt trygg bild av företag som man inte bör låta sig luras av.

Råd 9:
Undvik att göra affärer med företag som saknar styrelse.
Vi har i våra undersökningar av obeståndsföretag konstaterat fall då hela företagets styrelse avgått. Då saknas vad tingsrätten brukar kalla ”känd firmatecknare”, vilket i praktiken innebär att det saknas möjligheter att från kreditgivarens sida vidta rättsliga åtgärder för att få betalt för förfallna fakturor. I dessa situationer ska Bolagsverket se till att ny styrelse anmäls eller om så inte sker tvångsmässigt försätta företaget i likvidation. De som målmedvetet bedrar kreditgivare kommer givetvis inte att anmäla en ny styrelse till Bolagsverket. Det kan ta mycket lång tid för verket att försätta sådana företag i likvidation. Under tiden lyfter företaget nya krediter. Något som de i regel inte har några svårigheter att göra eftersom företaget verkar kreditvärdigt. Det finns ju inga betalningsanmärkningar på det (det går ju inte att åstadkomma). Det enda som inte är helt i sin ordning är att det saknas registrerad styrelse… Det här förfaringssättet får nog anses vara ett kvalificerat sätt att bedra kreditgivare på.

Råd 10:
Var försiktig med företag som har varierande värden över tiden eller negativ utveckling på följande nyckeltal: 
·       Kassalikviditet
·       Soliditet
·       Avkastning på totalt kapital
·       Riskbuffert
·       Cash flow/totala skulder
·       Räntetäckningsgrad
·       Omsättning per anställd
·       Konsolideringsgrad
Utvecklingen av dessa 8 nyckeltal kan förutsäga finansiell kris, det visar våra statistiska undersökningar. Det viktiga är inte nyckeltalens absoluta värden utan i stället trendutvecklingen över åren. Ett fallande värde är med andra ord en viktigare varningssignal än ett lågt värde.

UC är Sveriges ledande affärs-och kreditupplysningsföretag. Information från UC används varje år som underlag till miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat dagsfärsk information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. UC ägs av de svenska bankerna. Trade Partners Sweden/Agenturföretagen har ett etablerat samarbete med UC där du som är medlem får bra rabatter. Ta del av erbjudandet här:

Se medlemsförmånen i pdf-format här!

Med obestånd menar vi att företaget ställt in sina betalningar eller en ännu värre situation, det vill säga företagsrekonstruktion, konkurs eller utmätning.