Agent, distributör eller importör?

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen hjälper våra medlemmar med rådgivning i många olika frågor. Vi får ofta frågor från dem som är nya eller på väg att starta upp en agenturverksamhet, bli distributörer eller som producerar ett eget varumärke. Här får du förklaringar till vad som skiljer de olika rollerna åt:

Agent [Agent/Commercial Agent]
En agent är en näringsidkare/företagare som arbetar med att främja försäljningen av huvudmannens varor. Vanligtvis tar agenten upp ordrar från kunder för huvudmannens räkning och vidarebefordrar ordrarna till huvudmannen. Huvudmannen levererar varorna och fakturerar kunderna. Som ersättning för sitt arbete får agenten provision på den försäljning som ordrarna genererar.

Detaljist [Retail Store]
I avtalssammanhang benämns butiken/kunden som detaljist.

Distributör [Distributor/Exclusive Distributor]
En distributör är en näringsidkare/företagare som köper in varor från en leverantör och säljer därefter själv varorna till butiksledet/ kunden. Distributören har sitt eget lager, skickar till och fakturerar själv sin kund. Distributörens intäkter i verksamheten består av marginalen mellan det egna inköpspriset och försäljningspriset till butiken. En distributör kan även kallas för återförsäljare. En återförsäljare som har ensamrätt att inom ett bestämt område sälja leverantörens varor kallas för ensamåterförsäljare.

Generalagent [Sole Agent]
En generalagent är oftast en distributör som har ett helt land som sitt försäljningsområde/territorium. Med generalagent kan också avses en agent som har ett helt land som sitt försäljningsområde/ territorium.

Grossist [Grossist]
En grossist handlar med stora volymer av varor, så kallade varupartier. Partihandel sker framförallt mellan partihandlare, tillverkningsindustrin och detaljhandeln.

Huvudman [Principal]
En huvudman är agentens avtalspart i ett agentavtal, dvs den näringsidkare/företagare som ingår ett avtal med en agent om att agenten ska främja försäljning av huvudmannens varor.

Importör [Importer]
En importör är en distributör som har sin huvudman utanför Sveriges gränser.

Kommission [Commission]
Kommission innebär att en säljare lämnar sina varor till en butik för försäljning till konsument. Säljaren lämnar endast varorna till butiken och säljer dem alltså inte. Butiken har rätt till provision på försäljningen till konsument. Butiken ska hålla varorna avskilda från sina övriga varor. Butiken ska även hålla den betalning som inkommer på försäljningen avskild och redovisa den till säljaren.

Konsignation [Consignment]
Konsignation innebär att en säljare lämnar sina varor till en kund/ butik. Kunden/butiken förvärvar äganderätten till varorna i anslutning till att de säljs till konsument och har rätt till den betalning som konsument erlägger för varan. Kunden/butiken ska erlägga betalning till säljaren allt eftersom varorna säljs. Kunden/butiken ska också hålla varorna avskilda från övriga varor.

Leverantör [Supplier]
En leverantör är distributörens avtalspart i ett distributionsavtal, dvs den näringsidkare/företagare som ingår ett avtal med en distributör om att distributören ska ha rätt att köpa och sälja leverantörens varor.

Underagent [Sub Agent]
En agent kan ingå avtal med en annan näringsidkare/företagare om att denne ska utföra hela eller delar av agentens arbete, till exempel ansvara för ett visst område, en kundgrupp eller för delar av sortimentet. Denne kallas för underagent.

Återförsäljare, ensamåterförsäljare [Distributor/Exclusive Distributor]
En återförsäljare eller ensamåterförsäljare är i juridiska sammanhang detsamma som en distributör.