International Chamber of Commerce Sweden (ICC)

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagens CEO Helena Waker har en styrelsepost i International Chamber of Commerce Sweden och i referensgruppen för handelspolitik. Förbundsjurist Anna-Karin Abdon är ledamot handelsrättskommittén.

ICC är näringslivets världsorganisation med ursprung i en grundläggande tanke om att länder och människor som handlar med varandra inte krigar med varandra. ICC jobbar för frihandel och försöker på olika sätt underlätta för företag att göra internationella affärer. Bland annat försöker de påverka nationella och internationella regler så att de inte i onödan hindrar handel och utformar också egna hjälpmedel och frivilliga regler som underlättar företagens internationella verksamhet samt erbjuder tvistlösning. Svenska ICC har funnits sedan 1921 och har 200-250 medlemsföretag, därav 30-40 branschorganisationer och flera advokatbyråer, stora industriföretag och banker.

Helena Waker, Agenturföretagens VD, sitter med i ICC:s styrelse och i referensgruppen gällande handelspolitik. Referensgruppens arbete syftar till att tillvarata det svenska näringslivets intressen i ICC-sammanhang liksom att informera svenska myndigheter om ICC:s ståndpunkter. Samtliga referensgrupper motsvaras av internationella kommissioner. I ICC:s referensgrupper deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter och sakkunniga på respektive område.

FAKTA, ICC:

Med syftet att värna om frihandeln och en grundläggande tanke om att länder och människor som handlar med varandra inte krigar med varandra och på så sätt bidra till kampen om världsfred grundades International Chamber of Commerce, ICC, 1919. ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen WTO, Internationella Teleunionen ITU och Världstullorganisationen WCO. Huvudkontoret med det Internationella Sekretariatet och Skiljedomstolen ligger sedan starten 1919 i Paris. Svenska ICC är en av 90 nationalkommittéer inom den globala organisationen.

ICC:s uppgift är att:

-Främja ekonomisk frihet, frihandel och fri konkurrens.
-Verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner vid internationell handel.
-Ta fram uppförandekoder som sätter etiska standarder.
-Lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom.